Privacybeleid

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is een nieuwe wet ter bescherming van de privacy en persoonsgegevens. Dit zijn onder andere NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum en soms ook een e-mailadres of BSN-nummer. Op grond van deze wet heeft mijn praktijk bepaalde plichten en u als cliënt bepaalde rechten ten aanzien van de omgang met uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid informeer ik u over uw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG. Dit betekent in elk geval, dat ik:

  • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel (zorgverlening) waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Verwerking van (alle handelingen m.b.t.) uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer;
  • Uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden, dan noodzakelijk is voor een goede zorgverlening of zolang wettelijk verplicht is.

Cliëntendossier
Voor een goede pedicure behandeling is het nodig om een cliëntendossier samen te stellen, hetgeen aantekeningen bevat over onder andere de toestand van de voeten, uitgevoerde behandelingen en eventuele gegevens die voor een goede voetzorg noodzakelijk zijn. Ook kunnen hierin gegevens staan, die elders zijn verkregen, zoals van de huisarts, praktijkondersteuner of podotherapeut. Omgekeerd is het soms ook nodig gegevens uit uw dossier te verstrekken aan andere hiervoor genoemde zorgverleners. Indien u hier schriftelijk bezwaar tegen maakt, dan gebeurt dit niet. U kunt hiervoor een toestemmingsformulier invullen, dat bij mij in de praktijk verkrijgbaar is. Een aantal persoonsgegevens wordt ook gebruikt voor de financiële administratie. Verder verwerk ik alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Zo ben ik verplicht mijn financiële administratie 7 jaar te bewaren. Volgens onze beroepscode is het noodzakelijk uw gegevens minimaal 15 jaar te bewaren.

Beveiliging
Ik heb voldoende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en deze worden veilig opgeborgen. Zo heb ik onder andere een gebruikersnaam en wachtwoord op mijn systemen, zorg ik voor versleuteling van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is, maak ik regelmatig een back-up en zorg ik dat deze niet verloren raakt of in verkeerde handen terecht komt.

Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling, afscherming en vernietiging
U heeft het recht om uw gegevens in te zien en u kunt hier een kopie van opvragen. Als u van mening bent, dat er onjuistheden in het dossier staan, kunt u vragen om een correctie hiervan. Ook kunt u vragen om (een deel van) het dossier/uw gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen vier weken worden uitgevoerd, tenzij het bewaren van deze gegevens van aanmerkelijk belang is, bijvoorbeeld omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt. Indien gewenst kunt u een toestemmingsformulier verkrijgen, waarin u aangeeft waarvoor ik uw persoonsgegevens mag gebruiken en hoe ik deze mag vastleggen. Als u hier geen gebruik van maakt, ga ik er vanuit dat ik uw toestemming heb om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met het doel. U kunt deze toestemming altijd intrekken.

Klachten
Mocht u niet tevreden zijn over de behandeling of heeft u een andere klacht, dan zou ik het op prijs stellen als u dat aan mij meldt. Mocht dat niet tot een passende oplossing leiden, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris binnen ProVoet. De klachtenfunctionaris past het principe van hoor en wederhoor toe, waardoor veel situaties kunnen worden opgelost. Indien de situatie niet wordt opgelost, kan de consument naar de geschillencommissie stappen. De klachtenfunctionaris is rechtstreeks te bereiken via klachtenfunctionaris@provoet.nl of 0318-500232 (maandag t/m donderdag 9.00 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur, vrijdag 9.00 – 12.30).

Als u naar aanleiding van mijn Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met mij op!